Regulamin realizacji Voucherów

 1. REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ MAKEUP ACADEMY PROWADZONEJ 

PRZEZ

Dorotę Lange, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DL LANGE Dorota Lange,

z siedzibą ul. Lwowska, nr 23, lok. 2, 15-252 Białystok 

REGON: 790744941 NIP: 8441111566.

ZWANĄ DALEJ “WYDAWCĄ”.

§1 WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w biurze, za pośrednictwem operatora www.apaczka.pl lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DL LANGE Dorota Lange, z siedzibą ul. Lwowska, nr 23, lok. 2, 15-252, poczta Białystok REGON: 790744941 NIP: 8441111566.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange,
 4. Voucher może być zrealizowany w MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange,  zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange,
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 7. MakeUp Academy prowadzona przez Dorota Lange, nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange,  z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange, telefonicznie dzwoniąc 

pod numer +48 604 238 009 lub drogą elektroniczną pod adres kontakt@langedorota.eu

 1. MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery które posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy.
 2. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 4. MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  a. upłynął termin ważności Vouchera,
  b. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 5. Przekazanie Voucheru innemu Użytkownikowi następuje wyłącznie za zgodą Wydawcy, w innym przypadku przekazany Voucher nie będzie respektowany.

§3 ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę lub paragon.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura lub paragon wydana przy zakupie Vouchera.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.studiodobregosmaku.pl oraz w biurze MakeUp Academy prowadzonej przez Dorota Lange.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.